Montos - profesionálny servis žeriavov.

Už viac ako 15 rokov na trhu v oblasti opráv a údržby žeriavov.

 

V oblasti opráv a údržby žeriavov vám ponúkame komplexné služby

 • montáž, generálne opravy, rekonštrukcie a bežné opravy žeriavov

  Vykonávané dodávateľsky pre zdvíhadlá, pojazdné zdvíhadlá a žeriavy.
 • záručné opravy žeriavov

  Opravy vyplývajúce z prevádzky žeriava v záručnej dobe.
 • opravy žeriavov po odborných prehliadkach a odborných skúškach

  Opravy vyplývajúce z odborných skúšok a odborných prehliadok vykonaných odborným pracovníkom ZZ, úradných skúšok vykonaných inšpektorom TI, alebo prehliadok technického stavu vykonaných prevádzkovým technikom ZZ.
 • preventívne opravy žeriavov

  Opravy predchádzajúce poruchovosti žeriava vyplývajúce z technických ošetrení (TO), obnova ochranných a výstražných náterov podľa potreby.
 • poruchové opravy žeriavov

  Opravy porúch, ktoré boli príčinou zastavenia alebo zlej funkcie žeriava, opravy poškodených mechanizmov alebo konštrukcií a zariadenia žeriavovej dráhy ohrozujúce bezpečnosť prevádzky.
 • havarijná oprava žeriava

  Oprava vykonaná po havárii v rozsahu určenom odborným pracovníkom ZZ a príslušnej komisie pri vyšetrovaní príčin. Táto oprava môže byť v rozsahu rekonštrukcie, generálnej opravy a strednej opravy.
 • stredné opravy žeriavov

  Opravujú sa pri nej alebo vymieňajú opotrebované časti žeriava. Opravy sa vykonávajú priamo na žeriave alebo v dielni. Hlavné časti sa v niektorých prípadoch čiastočne alebo úplne demontujú a dielensky opravujú. K ich výmene dochádza len výnimočne. Elektrická inštalácia vrátane prístrojov sa opravuje a dopĺňa väčšinou na mieste, v niektorých prípadoch sa čiastocne vymieňa.
 • generálne opravy žeriavov

  Vykonáva sa pre žeriav, ktorý je už celkovo opotrebovaný, ale ktorý si zatiaľ nevyžaduje rekonštrukciu, alebo rekonštrukcia nemôže byť z technických dôvodov vykonaná. Pri generálnej oprave sa opotrebované časti zistené na podklade podrobnej odbornej prehliadky odstraňujú väčšinou dielenskou opravou alebo výmenou na mieste.
 • rekonštrukcie žeriavov

  Rekonštrukciou sa uskutočňuje obnova žeriavov a ich modernizácia tak, aby žeriav bol uvedený do súladu s platnými STN a súčasnou úrovňou techniky. Prevažne sa pri nej vymieňa celé zariadenie žeriava vrátane elektrickej inštalácie a rekonštruujú bezpečnostné požiadavky podľa platných STN.
 • žeriavové dráhy

  Geodetické zameranie smerových a výškových odchýlok kolajníc žeriavovej dráhy a odstránenie zistených nedostatkov.
 • revízie a skúšky

  Vykonávané dodávateľsky pre zdvíhadlá, pojazdné zdvíhadlá a žeriavy s nosnosťou nad 5000 kg.
 • montáže a demontáže oceľových konštrukcií

 • zámočnícke, zváračské a páličské práce, montáže, demontáže, rekonštrukcie, opravy a generálne opravy žeriavových dráh

 • natieračské práce žeriavov

 • prípravné práce pre stavbu žeriavov

 • montáže, demontáže a opravy dielenských automobilových zdvihákov